top of page

Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.brigancia.cz, www.kristinaeva.cz

Mými klienty a zájemci o mé služby.

 

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

 

3. Vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, o osobní údaje se starám podle zákona číslo 101/2000sb. o ochraně osobních údajů, i podle nařízení EU 2013/679 tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé, jako GDPR kliknutím na číslo v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění v právním ustanovení, na které v tomto textu  níže odkazujeme.

 

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

  1. Obsah a účel dokumentu

  2. Správce osobních údajů - společní správci - kdo jsem - a jak mne můžete kontaktovat

  3. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám.

  4. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mne k tomu opravňuje.

  5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám.

  6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů.

  7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv.


 

II. Správce osobních údajů - kdo jsem a jak mne můžete kontaktovat.

 

Kristina Bělková, IČO: 75936607, Chudenická 1083/20, Praha 10, 102 00. Zapsaná v živnostenském rejstříku.

 

Kontaktní email: kristina.regrese@seznam.cz

Kontaktní tel: +420 733 691 116

 

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám

 

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete v konkrétních případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů webových stránek. Osobní údaje pak putují do elektronické databáze, aplikace pro chytrou přípravu a odesílání emailů. Díky nim zajistím, že vám ode mne následně budou chodit jen ty emailové zprávy a elektronické produkty (ebook, online kurzy, videokurzy, meditace), které chcete. Tato databáze je hlavním zdrojem, který budu uchovávat.

 

Kromě uvedení údajů do webových formulářů k nám vaše data doputují i v případě, že uvedete do zřízeného uživatelského účtu na mém webu, nebo na jiném místě v uzavřené členské sekci některého z online produktů, anebo v podpůrné fb skupině. V dalších případech půjde o údaje poskytnuté při osobním kontaktu, telefonicky, emailem, nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, fb messenger).

 

Pokud po zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jenom v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyla schopna dodat objednanou službu (typicky bez znalosti doručovací adresy vám nejsem schopna poslat koupenou knihu). Takové povinné údaje jsou ve webových formulářích označené hvězdičkou a systém vás bez vyplnění nepustí k odeslání formuláře. 

 

Osobní údaje mohou spadat do kategorie “běžných osobních údajů” anebo může jít o zvláštní kategorii údajů, tj citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 

  1. Běžné osobní údaje, které zpracováváme: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), email, IP adresu, Cookies, informace o objednaných a koupených produktech a službách, osobní údaje sdílené v průběhu individuálních sezení, seminářů, fotografie z mých seminářů a případných dalších živých akcích, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

  2. Zvláštní kategorie osobních údajů (“citlivé” osobní údaje), které zpracováváme: v členských sekcích online programů a na živých seminářích/akcích mí klienti zpravidla sami sdílí a sdělují některé údaje o svém zdravotním stavu (aktuálním rozpoložení fyzickém i psychickém i stavu minulém). Tyto údaje dále nijak nearchivuji a zpracovávám je ve spojení s klienty pouze pro zodpovězení jejich dotazu a vysvětlení je pro ně i ostatní účastníky. V anonymizované podobě pak k prezentaci pozitivních výsledků dosažených s využitím mých služeb a sdílení zkušeností pro další klienty a zájemce o produkty a služby. Obdobně bývají sdělovány údaje o zdravotním stavu i při individuálním sezeních. 

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mne k tomu opravňuje?

 

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností.

 

Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a poskytnout služby a produkty a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ , DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, informace o objednaných a koupených produktech a službách. V případě individuálních sezení i informace sdělené v jejich průběhu, stejně tak informace sdělené účastníky živých akcí v jejich průběhu nebo účastníky on-line programů v členských sekcích a podpůrných FB skupinách.

 

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Zpravidla půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

 

Ke stejnému účelu zpracovávám i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu, které sami sdílí účastníci v on-line programu (členské sekci), podpůrné FB skupině nebo na živé akci. Jak již bylo uvedeno výše, tyto údaje zpracovávám jen v rámci poskytování služeb – k zodpovězení dotazů nebo poskytnutí dalších vysvětlení. Právním titulem zde je zjevné zveřejnění samotným subjektem údajů. V případě individuálních sezení jsou pro naplnění účelu sezení tyto údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů. Pokud mi zdravotní údaje pošlete e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem a přejete si zodpovězení svého dotazu/konzultaci, potřebuji od vás souhlas k takovému zpracování. 

 

Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

 

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

 

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

 

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

 

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje mých klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš email můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v emailu uvedený. Pokud bych pro zaslání mé nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. 

Abych vám mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, mám naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o mých novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když mi pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bych jej mohla provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

 

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu, pro marketingové účely

 

Pokud nejste zatím mým klientem, budu vám zasílat svou nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že mi k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu). 

 

Jen s vaším souhlasem zpracovávám (zveřejňuji za účelem prezentace svých služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa z mnou pořádaných živých akcí. 

 

Před tím, než mi váš souhlas udělíte, vás vždy budu informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

 

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, administrativní výpomoc, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli uzavírám písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. 

 

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 

A. Právo na přístup k osobním údajům 

 

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

 

B. Právo na opravu osobních údajů

 

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

 

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

 

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 

D. Právo na omezení zpracování

 

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.

 

E. Právo na přenositelnost údajů

 

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

 

F. Právo vznést námitku

 

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

 

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u mě, můžete mě kontaktovat na e-mailu kristina.regrese@seznam.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na mou adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.brigancia.cz.

Toto znění je účinné od 16.5.2018.

 

Toto znění je účinné od 16.5.2018.

bottom of page